.
. Forelesningen er død - Leve forelesningen

onsdag 22. februar 2012

Video til læring og pedagogisk merverdi

Hvordan oppstår pedagogisk merverdi og hva kjennetegner denne?

Karl Marx skrev i kapitalen om hvordan en vare fikk økt merverdi og hvordan store deler denne merverdien tilfaller andre enn de som arbeider med varen. Hvordan er det med den pedagogiske merverdien som kan skapes når en video blir «bearbeidet», dvs brukt av en student. Får han beholde hele merverdien eller tilfaller deler av merverdien andre?

INNLEDNING
I dag hadde Magnus Hovland og jeg en god prat om bruk av video i undervisning og læring hvor vi tok utgangspunkt i en matrise, for å få satt i gang tankene og begrepsdanningen:


Hvorfor video? Det finnes en rekke generelle begrunnelser, og noen av dem finnes her.

Men generelle begrunnelser er ofte ikke godt nok. På UiO har vi en rekke ulike fag, med ulike fagdidaktikk og metoder i undervisningen. Derfor kan det være aktuelt, som en øvelse å fylle ut tabellen, for å sette i gang de små grå. Det gjorde Magnus og jeg.

Hovedfokuset vårt endte fort opp på «Hvordan bruke», det som Magnus kalte CONTEXT, eller som jeg har pleid å kalle det: Undervisningsopplegget knyttet til videoen. Det dreier seg om det samme, hvordan videoen settes inn i en sammenheng, blir brukt, blir jobbet med – for å lære. Etter vår prat, ble jeg inspirert til å tenke videre.

Mc Luhan sa i 1964: The medium is the message. Dette utsagnet har avstedkommet mye diskusjon rundt hva som er det reelle budskapet og hvordan budskapet tolkes og forståes av mottakeren. Andre hevdet at Content is the message, og noen, inkl. Bill Gates sa: Content is King. 

Når det gjelder bruk av video i undervisnings og læring kan vi si at CONTEXT IS THE KING eller CONTEXT IS THE MESSAGE. Eller som Marx kanskje ville sagt: Der Kontext schafft die pädagogische Mehrwert. Eller sagt med egne ord: Det er konteksten og den måten studenten bruker videoen på, som skaper den pedagogiske merverdi.

Hva mener vi med det? En video som ikke er satt inn i noen sammenheng, er bare en video. Om ikke studenten selv gjør noe annet enn å lene seg tilbake, se og lytte, så vil svært mye av den nye kunnskapen være borte en uke etterpå.

Dersom enten studenten selv eller læreren bygger videoen inn i en arbeidsmetodikk, et undervisningsopplegg, en oppgave eller på annen måte bygger et pedagogisk stilas rundt oppgaven, som på en eller annen måte fører til at den enkelte student bruker mer tid på videoen, jobber med den på ulike måter, reflekterer, tenker, skriver, snakker, diskuterer innholdet på en eller annen måte bruker kognitive krefter på å jobbe med innholdet – vil de fleste være av den mening at videoen får en pedagogisk merverdi.

Karl Marx redegjorde i Kapitalen for hva som kjennetegner en vares verdi og hvordan en vare kan få en merverdi. Merverdien skapes ved at en arbeider bruker tid på å foredle eller bearbeide et en vare, og ved at han får mindre betalt for jobben, en den merverdi som skapes ved hans arbeid.  I dette tilfelles er det kapitalisten som stikker av med den merverdi arbeideren skaper.

Hvordan er tilfellet med den pedagogiske merverdi av en video eller for den saks skyld av et hvert læremiddel? Som nevnt så skapes en vares merverdi, ved at noen (en arbeider) bruker tid på å jobbe med varen. På samme måt e er det med den pedagogiske merverdi. Den fremkommer ved at studenten bruker og jobber med videoen. Her tenker vi ikke på at han tar videoen inn i et redigeringsprogram og foretar en omredigering eller noe slikt, men at han jobber med den, tenker, reflekterer, skriver, diskuterer, svare på flervalgstester, skriver et resyme eller gjør andre oppgaver i tilknytning til videoen og dens innhold. Den merverdi som en arbeider skaper hos en vare, får han selv ingen glede av, da kapitalisten beholder mye av merverdien. Ved å jobbe med en video, vil studenten selv beholde HELE merverdien. Det er heldigvis ikke slik at foreleseren beholder en stor del av den merverdi som oppstår gjennom studentens arbeid og læreprosess med videoen.

HVORDAN SKAPE PEDAGOGISK MERVERDI

I dette bloginnlegget har jeg sett på begrepet pedagogisk merverdi og prøvd å gi det litt innhold. I det neste innlegg, om noen dager, skal vi se litt på hvordan læreren eller studenten selv kan øke videoens merverdi?

Ingen kommentarer: